TA HA

TAHA : (Ar.) Er. – Kur´an-ı Kerim´in 20. suresi. Hz. Ömer (ra)´e Müslüman olmadan önce okunan ilk sure. Hz. Ömer (ra) bu sureden etkilenmiş ve Müslüman olmuştur.

“Tâ-Hâ” buyruğunun anlamı hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ebu Bekr es-Sıddîk (ra): Bu “sırlardan bir sırdır” demiştir. Bunu el-Gaznevî nakletmektedir. İbn Abbas: “Ey adam” demektir der. Bunu da el-Beyhakî zikretmektedir. 

Bu lafız her ne kadar başka bir dilde de bulunmakta ise de Arapça’dır. Ve bu Akk, Tay’ ve Ukllüler ara­sında bir Yemen bölgesi şivesidir.

Bunun yüce Allah’ın isimlerinden bir İsim ve O’nun adına yaptığı bir ye­min olduğu da söylenmiştir. Bu da aynı şekilde İbn Abbas rivayet edil­miştir.

Tâ-Hâ
‘nın, yüce Allah’ın Peygamber (asm)’e -ona Muhammed adını verme­si gibi- verdiği bir isim olduğu da söylenmiştir. Peygamber (asm)’ın şöyle bu­yurduğu rivayet edilmektedir:

“Benim, Rabbimin nezdinde on tane ismim vardır…” diye buyurmuş ve bunlar arasında Tâ-Hâ ile Yâsîn’i saymıştır. (Suyûtî, ed-Durru’t-Mensûr, V, 551)

Şöyle de denilmiştir. Bu lafız, bu sûrenin adıdır ve bu sûrenin anahtarı du­rumundadır. Yüce Allah’ın, bilgisini özel olarak Rasûlüne verdiği Allah’ın ke­lâmının kısaltılmışı olduğu da söylenmiştir.

Bir başka görüşe göre Tâ-Hâ, mukatta’ harflerden olup bu harflerin her biri bir anlama delâlet etmektedir. Bu harflerin hangi anlamda oldukları hu­susunda da görüş ayrılığı vardır. Bir görüşe göre “Tâ” Tûbâ ağacıdır, “Hâ”ise ateşin bir adı olan “Hâviye” demektir, Araplar bazen bir şeyin bir bölümü­nü zikrederek onun tümünü kastederler. Sanki bunlarla yüce Allah, cennet ve cehenneme yemin etmiş gibidir.

Said b. Cübeyr dedi ki: “Tâ” Peygamber Efendimizin (asm) Tâhir ve Tayyib isim­lerinin başlangıcıdır, Hâ da onun Hadi isminin başlangıcıdır.

Bir diğer görüşe göre “Tâ” ey ümmetine şefaati tama’ eden, “Hâ” ise ey yüce Allah’ın kullarını hidayete ileten demektir.

“Tâ”nın taharetten, “Hâ”nın hidayetten kısaltma olduğu da söylenmiştir. Sanki yüce Allah Peygamberi (sav)ne: Ey günahlardan tahir (temiz) ve insan­ları gaybları en iyi bilene hidayet eyleyen kişi, diyor gibidir.

Bir diğer görüşe göre “Tâ” gazilerin davullannı (tubûl) “Hâ” ise onlann kâ­firlerin kalplerindeki heybetini ifade eder. Bunu da yüce Allah’ın şu buyruk­ları açıklamaktadır:

“O kâfirlerin kalplerine korku salacağız…” (Âl-i İmran, 3/151);

“Kalplerine de korku saldı…” (Ahzâb, 33/26)

“Tâ”nın cennet ehlinin cennetteki Urab’ı (sevinci), “Hâ”nın da cehennem ehlinin cehennem ateşi içerisindeki hevânı (aşağılıkları) demek olduğu da söy­lenmiştir.

Altıncı bir görüşe göre “Tâ-Hâ”, hidayet bulan kimseye ne mutlu demek­tir. Bu görüş Mücahid ile Muhammed b, el-Haneftyye’ye aittir.

Yedinci bir görüşe göre “Tâ-Hâ” sen yeryüzüne bas, demektir. Çünkü Pey­gamber (asm) ayakları şişinceye kadar namazın sıkıntılarına tahammül edi­yor ve ayaklarını sırayla dinlendirmek gereğini duyuyordu. O bakımdan ken­disine yere bas denildi, yani sen bu şekilde dinlenme ihtiyacını görecek ka­dar kendini yorma! Bunu da İbnu’l- Enbarî nakletmektedir.

Kadı Iyad’ın “eş-Şifa” adlı eserinde naklettiğine göre er-Rabi’ b. Enes şöy­le demiş: Peygamber (asm) namaz kıldığında ağırlığını bir ayağına verir, di­ğerini rahat tutardı. Bunun üzerine yüce Allah ona: “Tâ-Hâ” yani ey Muham­med yere bas, “Biz, sana Kur’ân’ı güçlük çekmen için indirmedik.” buyruk­larını indirdi.

ez-Zemahşerî dedi ki: el-Hasen’den bunu “Tahh” şeklînde okuduğu ve bu­nun da yere basmak emri diye açıklandığı nakledilmektedir. Bu rivayete gö­re, Peygamber (asm) teheccüd namazı kıldığında ağırlığını bir ayağına veri­yordu. Ona her iki ayağını da yere basması emri verildi. Bu okuyuşun aslı sakin hemze olup onun hemzesi “he”ye kaib edilmiştir. Nitekim; deki hemze “elife kalb edilmiştir. Şu mısraın bir bölümünde de (“la”dan sonra­ki kelime) hemze “elif”e kalb edilmiştir:
“Bu nimetleri afiyetle içinize sindiremiyesin…”
Sonra buna binaen bu emri yapmıştır; sonundaki “he” ise sekt (susarken telaffuz edilen) “he”sidir.
(İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruc Yayınları: 11/294-297.)

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Okullar Okullar